free hit counters

Tag archives for Armenian

Subscribe to this feed | Most viewed in this category

한국어 학습자 사전 (Korean-Armenian-English)

한국어 학습자 사전 (Korean-Armenian-English)
Author: Ким Че Ук, Гукасян А., Согомонян З.
Publisher: Korea Foundation
Date: 2009
Pages: 318
Format: PDF
Size:  3.41 Mb

…read more

1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...

Հայկական սովետական հանրագիտարան / Армянская советская энциклопедия

Հայկական սովետական հանրագիտարան / Армянская советская энциклопедия
Author: Գլխավոր խմբագիր Վ. Հ. ՀԱՄԲԱՐԶՈԻՄՅԱՆ / Главный редактор В. А. АМБАРЦУМЯН
Publisher: Главная редакциия АСЭ
Publication date: 1974-1987
Pages: 9375
Format / Quality: DJVU (big but a great quality)
Size: 905MB
…read more

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (0 votes, average: 0.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...

Армянский язык для стран СНГ

Армянский язык для стран СНГ
Author: Комарова Р.А., Карташевская Ю.В., Краева И.А., Сорокина Т.С. Рецензент – Налбандян А.М.
Publisher: M.,МГЛУ
Publication date: 2012
ISBN 588983276X, 9785889832768
Number of pages: 300
Format / Quality: PDF
Size: 6 Mb
…read more

1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (1 votes, average: 5.00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Loading...Loading...